Interní lektor

Interní lektor s podporou ICT

Komunikační kompetence

Efektivní komunikace

Efektivní komunikace

Slovo komunikace znamená styk, spojení, přenos informace. Vnitrofiremní komunikace znamená propojení firmy pomocí komunikace. Kvalita komunikace má přímý vliv na úroveň mezilidských vztahů i úroveň řízení každé organizace. Řada lidí má vážné...

Jednání a vyjednávání

Jednání a vyjednávání

Schopnost prosadit při vyjednávání vlastní zájmy je dovednost, která není každému dána. Vyžaduje sociální inteligenci, schopnost empatie a další individuální intelektuální a psychologické schopností, které jsou nám ve větší či menší míře...

Komunikace v obtížných situacích

Komunikace v obtížných situacích

Někdy jsme vystaveni nespravedlivé kritice, osobním slovním útokům nebo něčí zlosti. Zaplaví nás stresová reakce, která ztěžuje naši pohotovou reakci a následnou komunikaci. Jindy jsme to naopak my, kdo zvažuje, zda a jak vstoupit do konfrontace...

Přesvědčování

Přesvědčování

Volbou vhodných komunikačních technik můžeme snáze dosahovat vzájemného porozumění a získávat tak lidi na svou stranu. Užitečné je proto ovládat dovednosti asertivní komunikace, jednání dospělý - dospělý, versální dovednosti, emfatickou...

Specifika telefonické komunikace

Specifika telefonické komunikace

Komunikace prostřednictvím telefonu má oproti přímé komunikaci „tváří v tvář“ své odlišnosti. Ty je třeba respektovat, pokud chceme, aby tato komunikace byla efektivní. Jádrem problému je, že na sebe při hovoru nevidíme. Náš hlas a způsob vedení...

Vyjednávání v praxi

Vyjednávání v praxi

Kurz Vyjednávání v praxi navazuje na kurz Vyjednávání. V animovaném výkladu ukazuje průvodce čtyři typické situace - telefonické vyjednávání, vyjednávání ve skupině, vyjednávání o ceně a některé zásady, které ve své roli uplatňuje prodejce....

Lektorské kompetence

Koučování a facilitační techniky

Koučování a facilitační techniky

Koučink je prostor pro rozvoj vlastních schopností koučovaného, ujasnění si jeho cílů a nacházení odpovědí na důležité otázky osobního rozvoje. Techniky koučování lze využít v jakékoliv oblasti, ve které chceme dosáhnout zlepšení vlastních...

Lektorské dovednosti metody a techniky

Lektorské dovednosti metody a techniky

Cílem kurzu „Lektorské dovednosti, metody a techniky" je nabídnout interním lektorům poznatky, které jim pomohou připravovat a vést své vlastní kurzy co nejefektivněji. Nejprve definujeme, co je hlavním cílem vzdělávání dospělých. Pak...

Moderní vzdělávací technologie

Moderní vzdělávací technologie

Využití moderních digitálních technologií ve vnitrofiremním vzdělávání dnes nestojí nic v cestě. Většina firem disponuje zcela běžně počítači, notebooky a řada z nich projektory či interaktivními tabulemi v jednacích místnostech a už i...

Prezentování

Prezentování

"Prezentace" je v podstatě jakákoliv aktivita, kdy se snažíme něco sdělit, vysvětlit, obhájit nějaký názor nebo někoho o něčem přesvědčit. Z tohoto hlediska prakticky prezentujeme, kdykoliv před někým promluvíme. V užším slova smyslu považujeme...

Manažerské kompetence

Řízení změn

Řízení změn

Připravenost reagovat na neustále se měnící okolní podmínky je jedním z hlavních požadavků, které na podniky klade dnešní „globální tržní realita“. Je při tom jedno, zda jde o podniky velké nebo malé. Ve všech pracují lidé, kteří jsou nuceni se...

Role manažera I

Role manažera I

Kurz „Role manažera I“ se věnuje několika základním aspektům manažerské práce. V prvé řadě jde o to, jaká by vlastně měla být osobnost manažera a jaké by měl mít kompetence, aby dokázal úspěšně plnit své základní manažerské role. Pak je...

Role manažera II

Role manažera II

Kurz „Role manažera II“ navazuje na kurz „Role manažera I“ a věnuje se dalším aspektům manažerské práce. Kurz se věnuje dalším čtyřem manažerským rolím: organizační, rozhodovací, motivační a roli rozvíjení spolupracovníků - koučováním a...

Vedení porad

Vedení porad

V organizacích po celém světě se denně odehrávají statisíce porad. Často jsou však vnímány spíše jako nezbytné zlo, zdroj frustrace či jako ztráta času než jako efektivní nástroj řízení. Řada firem v zájmu úspory času a větší operativnosti...

Zpětná vazba hodnocení

Zpětná vazba hodnocení

Pojem zpětná vazba je definován buď jako sdělená informace nebo také jako proces pozorování činnosti nebo systému a shromažďování informací pro jejich vyhodnocení nebo korekci. V praxi se setkáváme se zpětnou vazbou jako formou pomoci jinému...

Osobní kompetence

Emoční inteligence a sebemotivace

Emoční inteligence a sebemotivace

Emoční inteligence je schopnost vyznat se ve svých emocích, v emocích druhých a ve způsobu, jakým se emoce projevují v jednání a v mezilidských vztazích. Výzkumy v oblasti emoční inteligence přinesly velmi překvapivé výsledky. Prokázaly, že...

Organizace času

Organizace času

Čas je nejcennějším zdrojem našeho úspěchu. Potřebujeme čas na práci, čas na přemýšlení, čas na vzdělávání se, čas na odpočinek a zábavu i čas na lásku a přátelství. To vše je podmínkou úspěchu. Úspěch však nepřijde sám a kdo o něj chce usilovat,...

Osobní rozvoj

Osobní rozvoj

Pod slovy „osobní rozvoj“ si lze představit různé formy rozvíjení člověka - vlastností, schopností, znalostí, dovedností nebo třeba tzv. osobních kompetencí. Náš kurz se soustřeďuje na společné jádro, ze kterého veškeré toto usilování vychází a...

Principy asertivního jednání

Principy asertivního jednání

Asertivní jednání je přímé a přiměřené vyjadřování vlastních myšlenek, názorů, postojů, přání a pocitů, aniž bychom přitom porušovali nebo upírali toto právo druhým. Je to komunikační styl, který účinně brání tomu, aby námi někdo...

Psychologie v praxi

Psychologie v praxi

Základní psychologické pojmy Pro aplikaci psychologie v běžné praxi je potřeba nejprve porozumět základním psychologickým pojmům, k nimž patří psychika a její činnost, vědomí, osobnost a její projevy. Osobnost člověka V organizaci se...

Zvládání stresu

Zvládání stresu

Kurz Zvládání stresu je určen všem, kdo se chtějí seznámit se základními nástroji, jak s tímto dnes všudypřítomným problémem bojovat. Stres je reakce na tlak, kterému jsme vystaveni, a se kterým jsme nuceni se nějak vyrovnat. Tento...

Prodejní kompetence

Identifikace zákazníka

Identifikace zákazníka

Základním předpokladem úspěšné prodejní činnosti je správně rozpoznat, kdo je potenciální zákazník, který by si mohl zakoupit nabízený produkt nebo službu. Tento kurz je o tom, jak postupovat při hledání tohoto potenciálního zákazníka....

Komunikace námitky konfliktní situace

Komunikace námitky konfliktní situace

Námitky jsou přirozenou součástí každého prodejního procesu. Dobrý obchodník proto námitky svého potenciálního klienta vítá jako příležitost co nejlépe představit nabízený produkt, důkladně vysvětlit jeho vlastnosti, ukázat hodnotu, kterou...

Péče o zákazníka

Péče o zákazníka

Péče o zákazníka je nezbytnou součástí prodejního procesu. V dnešním konkurenčním prostředí může být kvalitní péče o zákazníka tím rozhodujícím faktorem, zda ho získáme, a hlavně zda si ho pak udržíme.  Proč o zákazníky pečovat ?...

Plánování a fáze obchodního jednání

Plánování a fáze obchodního jednání

Každé obchodní jednání prochází několika fázemi. Tato posloupnost má svá pravidla. Jejich znalost a zvládnutí vede k úspěšnému uzavření obchodu. Úspěšný prodej je kontinuální proces, jehož jednotlivé fáze se dají zahrnout do čtyř částí:...

Principy úspěšného prodeje

Principy úspěšného prodeje

Existuje několik principů, kterými pokud se bude prodejce řídit, podaří se mu s velkou pravděpodobností prodej úspěšně uzavřít. Vybrali jsme jich 12 a rozdělili do tří oblastí: produkt, prodejce a prodejní dovednosti. V posledním modulu...

Typologie zákazníka

Typologie zákazníka

Při obchodním jednání se dostávají do bezprostředního kontaktu dvě osobnosti, osobnost prodejce s osobností kupujícího. Prodejce by měl znát svůj osobnostní typ a umět odhadnout typ osobnosti zákazníka, aby mohl přizpůsobit svůj styl...

Týmové kompetence

Budování týmu a týmová komunikace

Budování týmu a týmová komunikace

Vybudovat a vést skutečný tým je mnohem těžší než dát dohromady a řídit skupinu lidí. Proto n ež začneme uvažovat o budování týmu, musíme si v prvé řadě být jisti, že skutečně potřebujeme tým a nebude stačit sestavit „pracovní skupinu“....

Organizační chování

Organizační chování

Organizační chování (OB = Organizational Behavior) se zabývá chováním lidí v organizacích, přičemž se snaží těchto poznatků využít ve prospěch organizace a jejich řízení. Jedná se o syntézu oborů sociologie, psychologie, managementu a...

Práce v týmu

Práce v týmu

Chování lidí v různých pracovních skupinách se liší. V důsledku toho se také liší pracovní výsledky. Nejefektivněji pracují ty skupiny, o kterých mluvíme jako o týmech. V efektivních týmech hrají členové své role s plným využitím svého talentu...

Řešení problémů

Řešení problémů

Definování problému Při řešení problému se často může stát, že jsme jej nedokázali správně  pojmenovat. Přesná definice problému je ale nezbytný předpoklad pro jeho úspěšné vyřešení. V tomto modulu je popsána technika definice problému známá...

Vnitrofiremní komunikace a firemní kultura

Vnitrofiremní komunikace a firemní kultura

Úroveň vnitrofiremní komunikace vychází z úrovně firemní kultury. Vnitrofiremní komunikace je odrazem firemní kultury, přičemž současně platí, že firemní kultura je interní vnitrofiremní komunikací silně ovlivňována. Důležité je, aby firemní...

Základy projektového řízení

Základy projektového řízení

Tento kurz je určen k základnímu seznámení s problematikou projektového řízení. Spíše než "Projektové řízení" by se možná výstižněji mohl jmenovat: "Jak se dělá projekt ?". V sedmi modulech kurzu jsou probrány základní pojmy a pravidla, které je...

X - Prémiové kurzy

Etiketa

Etiketa

Pravidla společenského chování neplatí jen na banketech a recepcích, ale v našem běžném i pracovním životě. Jejich znalost nám prospívá ve společnosti i na pracovišti. Kurz podává základní přehled o pravidlech společenského chování. Jde...

Řeč těla

Řeč těla

Ten, kdo chce být úspěšný v komunikaci s druhými lidmi, by měl rozumět i její neverbální složce - řeči těla. Gesta, mimika nebo držení těla často prozradí více než slova. Rozumět řeči těla znamená, že budeme schopni nahlédnout za slovní...

Rizika a jejich řízení

Rizika a jejich řízení

Každá lidská činnost je obvykle spojena s nějakými riziky. O to víc podnikání. Proto by měl být určitou mírou znalostí o „řízení rizik“ vybaven každý z nás, o manažerech nemluvě. Kurz podává základní informace o tom, co všechno obnáší pojem...

Tvůrčí techniky řešení problémů

Tvůrčí techniky řešení problémů

Problémy jsou od toho, aby se řešily. Daleko lépe to jde těm, kdo k tomu umí využít různé techniky. Proces řešení problémů má svá pravidla a kdo je zná, ten problém snáze vyřeší. Kurz se soustřeďuje na kreativní techniky řešení problémů,...

Základy investování na burze

Základy investování na burze

Kurz Základy investování na burze je určen každému, kdo se chce seznámit s principy tohoto způsobu „vydělávání peněz“. Jak sami uvidíte, není to nic tak náročného, aby to pak nemohl zkusit kdokoliv z nás. Důvody, proč to zkusit, jsou uvedeny...